..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  
................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


مقام الخمسة عشرة سجدة - جديد إصدارات الشاعرة د.أسماء غريب

أسماء غريب

 

نص الخبر باللغتين العربية والإيطالية

 

Il testo della notizia in lingua araba ed italiana

 

مقام الخمسة عشرة سجدة

جديد إصدارات الشاعرة د. أسماء غريب

 

صدرت حديثا (أبريل / نيسان2013) باللغتين العربية والإيطالية عن دار النشر الإيطالية "نووفا إيبسا

إيديتوره" مجموعة شعرية جديدة للشاعرة والناقدة د. أسماء غريب تحت عنوان "مقام الخمسة عشرة سجدة" وهي المجموعة التي تضم بين دفتيها 40 قصيدة شعرية كتبت معظمها في إيطاليا بين سنتي 2007 و2012

وقد قدم للديوان الشعري باللغة الإيطالية الأستاذ والباحث الدكتور إيمان منسوب بصيري. أما اللوحة التي تزين غلاف الديوان فهي من رسم الشاعرة نفسها

المجموعة الشعرية هي سفر بين ثنايا الروح البشرية وبحث عن الذات وعن الجسد الريشي للإنسان، ولعل هذا هو ما جعل منها صلاة وسؤالا كبيرا عن مفهوم الحب وعن معنى الاقتراب من الآخر عبر تجليات متنوعة للفرح والألم البشريين، وعبر مسار حاولت فيه الذات الشعرية للأديبة إعادة طرح جديدة لقضايا لها وشيج الصلة بإشكاليات الحياة الكبيرة بمفهوميها الروحي والمادي

أما الوعي الإنشادي للشاعرة في هذه المجموعة فهو كما يقول الدكتور إيمان منسوب بصيري يتحرك داخل إطار الطابع المقامي للشعر الصوفي القائم على الموسيقية والنغمية التي تجمع بين البساطة والغموض الرمزي لعلوم اللاهوت وعلوم النفس والعلوم الحقة

والرمز الصوفي لنصوص الدكتورة غريب أسماء هو رمز لا يمكن فتح مغاليقه إلا في ظل القراءات النقدية الجديدة المعتمدة على الحداثة والتجديد في تقديم الصور والاستعارات الشعرية التي تعتمد أسلوب الحواريات وأسلوب خلق تجليات تتوالد باستمرار رامزة حينا إلى الحضور والتجلي الإلهي وتارات أخرى إلى الذات الملائكية العليا بهدف تقريب القارئ إلى ملكوت سامق يزاوج بين الشرق والغرب، وبين النور والظلام وبين

الواقع والخيال وبين الروح والمادة

________

"La dimora delle quindici prostrazioni" nuova raccolta della poetessa Asma Gherib

 

É di recente uscita in Italia, ad Aprile 2013, con la Casa Editrice Nuova Ipsa Editore, "La dimora delle quindici prostrazioni", nuova raccolta poetica bilingue di Asma Gherib. Molto interessante é la prefazione al volume dello studioso e critico iraniano Iman Mansub Bassiri. La raccolta é composta di quaranta testi, scritti in ambo le lingue (araba e italiana) quasi tutti in Italia tra il 2007 e il 2012. Il dipinto della copertina é stato realizzato dall'autrice stessa.

La poesia della Gherib oltre ad essere un viaggio dentro le pieghe dell'animo universale degli uomini, é una ricerca del sè e del corpo-tizone ossia del corpo di luce, motivo per cui, tutti i testi della raccolta risultano come una preghiera, una domanda d'Amore, una vicinanza agli altri, e un contenitore di gioia, di malinconia, ma soprattutto un sentiero lungo il quale si cerca di riflettere intorno alle grandi questioni della vita intesa come grande, piccolo e brevissimo viaggio dell'Uomo.

Il conciso canzoniere della poetessa come asserisce tra l'altro Iman Mansub Bassiri contiene varie caratteristiche delle maqamat, dalla mistica alla musica. La composizione unisce la semplicità ad una misteriosità accompagnata dalla musica, peculiarità connaturale alla forma poetica in generale e, in particolare, derivata

dalla melodia e dall'armonia d'ogni singolo verso, ma più importante di tutto è il lato esoterico e arcano di questa raccolta poetica.

I tòpoi utilizzati nel divan della Gherib si riscontrano abbondantemente fra le opere della mistica islamica in entrambe le sue lingue principali, cioè il persiano e l'arabo. La dimora delle quindici prostrazioni dal punto di vista prosodico è un componimento moderno e i versi non seguono le regole della metrica quantitativa della letteratura classica arabofona. Probabilmente tra i vari temi presenti nella poesia della Gherib, il più interessante da trattare è il dialogo surreale che emerge ampiamente nel corso del divan. Si tratta di domande, risposte, apostrofi e dialoghi esoterici che si svolgono fra i vari personaggi presenti nell'opera: ad esempio, tra la poetessa e il Signore, oppure il Veglio, o comunque un'altra esistenza suprema; personaggi sconosciuti e misteriosi che interloquiscono fra loro medesimi con un linguaggio pieno di riferimenti mistici e trascendentali.

Per quanto riguarda la retorica, il canzoniere è abbastanza denso, con similitudini, allusioni, metafore, ripetizioni e paronomasie facilmente rintracciabili; ma in questo quadro retorico la figura più rilevante è l'allegoria: una specie di tota allegoria che narra la storia dello sviluppo mentale e spirituale della poetessa, in un percorso immaginario e soprannaturale. Un percorso che invita il lettore a scoprire lo splendore di un reame ignoto, situato tra l'Oriente e l'Occidente, la luce e l'oscurità, la realtà e l'immaginazione, lo spirito e la materia.

Nata in Marocco, Asma Gherib è una scrittrice, poetessa e traduttrice residente in Italia. Laureatasi in Lingue e Letterature Straniere, con una dissertazione di Storia Islamica dal titolo I segreti delle lettere introduttive del Corano, ottenendo il massimo dei voti, ha successivamente conseguito il Diploma di Master Internazionale in Studi Islamici sui Paesi Arabi ed Africani e il dottorato in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa, presso la Sapienza (Roma). La sua tesi di dottorato era sulla Hadathah in Marocco dalla storia alla letteratura/Muhammad Bannis come caso di studio. Nello stesso anno si diploma in editoria a Roma presso l'Agenzia Stylos di giornalismo e comunicazione.

Nel 2006 pubblica in Marocco con IBMH (Dar al-Haqq), la sua raccolta narrativa "Kharaja wa lam ya‘ud /‘Uscì e non tornò mai più'". Nel 2009 vince il secondo premio internazionale di poesia Città di Sassari per il suo testo "Il paguro". Nel 2009 Clepsydra Edition pubblica la sua prima raccolta poetica "Senza Te", e "Sussurri al di là del mare", raccolta di 14 testi di poesia araba contemporanea di autori appartenenti a vari paesi arabi. Nel 2010 traduce dall'arabo all'italiano "Tingitanus"; opera teatrale del drammaturgo marocchino Zoubeir Ben Bouchta. Nel 2011 pubblica con Nuova Ipsa Editore, "Quaranta poesie sulla lettera", raccolta del poeta iracheno Adeeb Kamal Ad-deen.

 

 

 

أسماء غريب


التعليقات

الاسم: د. أسماء غريب
التاريخ: 22/04/2013 08:58:34
ألف شكر لكلمتك ومباركتك الطيبة أستاذ أديب كمال الدين، شاعر الحرف والنقطة. لك خالص التحية والتقدير

الاسم: اديب كمال الدين
التاريخ: 21/04/2013 20:29:15
الف مبارك للاديبة المبدعة دكتورة أسماء غريب منجزها الشعري الجديد
اديب كمال الدين
www.adeebk.com
5000